Kullanım Koşulları

 

 Üyelik Sözleşmesi

 

  1. Taraflar

 

  1. a) www.bursaegitim.net internet sitesi

 

  1. b) www.bursaegitim.net internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)

 

  1. Sözleşmenin Konusu

 

İşbu Sözleşme’nin konusu www.bursaegitim.net'ten üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

 

  1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 

3.1. Üye, www.bursaegitim.net internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, www.bursaegitim.net’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

3.2. Üye, www.bursaegitim.net tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından www.bursaegitim.net’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, www.bursaegitim.net'in sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

 

3.3. Üye www.bursaegitim.net internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

 

3.4. Üye, www.bursaegitim.net internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

 

3.5. www.bursaegitim.net internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin www.bursaegitim.net ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. www.bursaegitim.net’in, üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

3.6. www.bursaegitim.net, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.bursaegitim.net internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden www.bursaegitim.net’ten tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

 

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

 

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, www.bursaegitim.net’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, www.bursaegitim.net’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

3.9. www.bursaegitim.net’in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, www.bursaegitim.net’in  hiçbir sorumluluğu yoktur.

 

3.10. www.bursaegitim.net internet sitesi yazılım ve tasarımı, www.bursaegitim.net mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

 

3.11. www.bursaegitim.net internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

 

3.12. ŞİRKET, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya …………ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) …………ve …………web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

 

3.13. www.bursaegitim.net web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.bursaegitim.net web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

 

3.14. www.bursaegitim.net, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.bursaegitim.net web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

 

3.15. www.bursaegitim.net, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

 

3.16. Taraflar, www.bursaegitim.net’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

 

3.17. www.bursaegitim.net, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

 

3.18 www.bursaegitim.net’te yer alan kurum bilgilerine ilişkin olarak yer alan logo, fotoğraf ve görsel verilerin mülkiyet ve fikri hakları, ilgili kurumlara aittir. Herhangi bir  kurum yetkilisi tarafından logo, foto ve/veya görsellerin web sitesinden kaldırılması talep edildiği takdirde www.bursaegitim.net, bunları kaldırmayı kabul ve taahhüt eder. Söz konusu logo, resim, fotoğraf ve görsel verilerin doğruluğu, sahteliği, hata ve yanlışlığından dolayı www.bursaegitim.net, hiçbir sorumluluk ve bu görsel içeriklerin doğruluğu konusunda hiçbir taahhüd vermemektedir.

 

3.19 www.bursaegitim.net’te yer alan bilgiler kurumlarının kurumsal resmi web siteleri veya okul yönetimlerinden temin edilmektedir. www.bursaegitim.net,  web sitesinde yer alan bilgilerin doğruluğunu veya kesinliğini garanti etmemektedir. www.bursaegitim.net, web sitesinde yer alan kurumlara ait bilgilerinin, ilgili kurum tarafından mutlaka teyit ettirilmesi önermekle birlikte, bu bilgilere dayanarak gerçekleşen veya gerçekleşmeyen işlem / kayıt veya sözleşmeden doğan herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını açıkça beyan etmektedir.

 

3.20  www.bursaegitim.net, Web sitesi'nde yer alan bilgiler kullanıcıları bilgilendirme amacıyla olup, kullanıcıların, www.bursaegitim.net’te yer alan bilgilere dayanarak alacağı kararlardan veya doğacak zararlardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Kullanıcıların, Web Sitesi’nde yer alan bilgilere dayanarak, üçüncü kişilerle girmiş olduğu hukuki ilişkinin tarafı olmayıp, bu ilişkilerden doğacak hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir.

 

  1. Sözleşmenin Feshi

 

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya www.bursaegitim.net tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. www.bursaegitim.net, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

  1. İhtilaflerin Halli

 

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

  1. Yürürlük

 

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

 

HABERDAR OL! Bursa da özel okullar, özel kurumlar ve kusrlar ile ilgili yenilikleri takip etmek için abone olun!
MESAJ GÖNDER!